PRIVACY VERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

Gelieve deze privacy verklaring aandachtig te lezen. Er wordt in uitgelegd waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze beschermen en voor hoelang wij deze bewaren. Wij houden uw gegevens zo veilig als redelijkerwijze mogelijk en beschermen deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang en wij behandelen uw persoonsgegevens mits strikte naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’).

Deze privacy verklaring is opgesteld als een Q&A (‘Vragen & Antwoorden’) lijst.

1. Wie zal mijn persoonsgegevens verwerken?

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens zal één van de volgende juridische entiteiten zijn (hierna: “de Ferry Cars groep”):
Juridische entiteit Adres Ondernemingsnummer E-mailadres
Ferry Cars nv Zeelaan 17, 9900 Eeklo 0449.094.954 info@ferrycars.be
Ets Emiel Lenoir nv Krommebeekstraat 52, 8930 Menen 0405.495.236 len.parm@skynet.be
Autobussen Lievijns bv Meerken 4, 9620 Zottegem 0425.519.105
Autobusuitbating Egmont bv Meerken 4, 9620 Zottegem 0412.548.027 egmont@ferrycars.be
Seys Coopman Cosmopolitie Cars bv Sint-Maria-Aalterstraat 68, 9880 Aalter 0421.211.216 info@ferrycars.be
Roman sprl Chaussée de Tournai 1C, 7520 Doornik 0425.858.110 roman@ferrycars.be
Autobus Naway sprl Dreve De Wisbecq 3, 1430 Bierghes 0400.194.176 naway@ferrycars.be
Rebex bv Borrekent 76, 9450 Haaltert 0456.286.317 denderhoutem@rebexgroup.be
Muylaert nv Borrekent 76, 9450 Denterhoutem 0400.311.179 denderhoutem@rebexgroup.be

2. Voor welk doeleinde en op basis van welke rechtsgrond worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Het doeleinde waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt, is het registeren van uw sollicitatie voor een tewerkstelling in ons bedrijf en, indien deze sollicitatie tot het begin van een selectieprocedure leidt, wordt er een profiel van u aangemaakt, wat betekent dat de Ferry Cars groep alle nodige gegevens zal verwerken die vereist zijn om uw sollicitatie te kunnen beoordelen met het oog op een mogelijke aanwerving. Deze beoordeling kan ook een beoordeling door een externe partij (‘assessment’) omvatten.

De verwerking van uw persoonsgegevens is bijgevolg nodig om maatregelen te kunnen nemen voorafgaand aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst en is in het gerechtvaardigd belang van de Ferry Cars groep, i.e. het belang om u te beoordelen alvorens u een aanbod van tewerkstelling te doen, wat ons eveneens in uw belang lijkt of alleszins weegt dit niet op tegen ons gerechtvaardigd belang.

In het geval van een positieve beoordeling en beslissing u aan te werven, zullen we uw persoonsgegevens ook gebruiken om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

In het geval van een beslissing u niet aan te werven, zullen we uw persoonsgegevens bewaren gedurende een welbepaalde periode (zie punt 7) in het gerechtvaardigd belang van de Ferry Cars groep, met name om u in de toekomst te kunnen contacteren wanneer eventuele toekomstige opportuniteiten aansluiten bij uw profiel en met het oog op het beheer van mogelijke geschillen.

3. Welke categorieën van persoonsgegevens zullen worden verwerkt?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die op u betrekking heeft of op basis waarvan u kunt worden geïdentificeerd.

Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.

Voor de doeleinden zoals hierboven vermeld, omvat de verwerking van persoonsgegevens:
 • standaard informatie in verband met uw identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres, ...);
 • persoonlijke gegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, ...);
 • uw foto indien u ons deze vrijwillig bezorgt (bijv. opgenomen in uw CV);
 • gegevens in verband met uw professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige werkgevers, beëindiging van laatste tewerkstellingen en het geleverde werk, bijzondere projecten, ...) met inbegrip van een referentieonderzoek indien u referenties hebt opgegeven in uw CV;
 • gegevens in verband met uw opleiding (diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen, ...);
 • talenkennis;
 • indien van toepassing, of u al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning voor de Europese Economische Ruimte (EER) beschikt;
 • eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons meedeelt bij uw sollicitatie, in uw CV of motivatiebrief, in verband met de uitoefening van de functie;
 • digitale beoordeling via het internet (aanwezigheid op sociale media), in de mate dat deze aanwezigheid openbaar is voor ons;
 • alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet moeten worden verwerkt.
U bent niet verplicht ons deze gegevens mee te delen. Indien u dit niet doet, kan dit uw kans op aanwerving wel negatief beïnvloeden.

4. Wie zal toegang hebben tot mijn persoonsgegevens?

De personeelsdienst en uw beoogde leidinggevende(n) zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens op basis van een strikte ‘need-to-know’ basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

We sturen uw gegevens niet door naar andere partijen, met de mogelijke uitzondering van ‘assessment centra’ etc. of enige andere derde indien dit relevant is voor de aanwervingsprocedure.

De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

5. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven buiten de EER?

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt.

6. Zal de Ferry Cars groep geautomatiseerde besluitvorming toepassen?

Geautomatiseerde besluitvorming wordt gedefinieerd als beslissingen over individuen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen.

De Ferry Cars groep stelt als beginsel voorop om geen gebruik te maken van geautomatiseerde besluitvorming zoals hierboven omschreven. De Ferry Cars groep baseert haar beslissing om u aan te werven niet uitsluitend op een geautomatiseerde gegevensverwerking van uw persoonsgegevens.

7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden.

Indien de sollicitatie niet uitmondt in een arbeidsrelatie, zullen uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende vijf jaar na het einde van de aanwervingsprocedure voor de doeleinden die hierboven onder 2 worden besproken.

E-mails worden bewaard voor een periode van [periode]. Back-ups worden bewaard voor een periode van [periode].

Camerabeelden worden slechts gedurende maximaal één maand bewaard, tenzij indien de beelden zouden worden gebruikt als bewijsmateriaal in het kader van een strafrechtelijke en/of burgerrechtelijke procedure ten voordele van de Ferry Cars groep.

8. Op welke rechten kan ik mij beroepen in verband met de verwerking van mijn persoonsgegevens door de Ferry Cars groep?

U kunt op ieder moment de Ferry Cars groep contacteren voor bijstand bij de sollicitatie of het beheer van uw persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om de Ferry Cars groep op ieder moment te contacteren met het verzoek om:
 • Inzage van uw persoonsgegevens. Dit omvat tevens het recht een kopie te vragen.
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens, met inbegrip van de aanvulling van onvolledige gegevens mochten deze niet accuraat worden bijgehouden;
 • Uw persoonsgegevens te laten wissen van zodra er in hoofde van de Ferry Cars groep geen rechtmatige grond (meer) voorhanden is om ze te verwerken;
 • Uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor zover wij deze op geautomatiseerde wijze verwerken op basis van een Overeenkomst en/of Toestemming en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, met inbegrip van uw toekomstige Collega’s en de Ferry Cars groep zelf;
 • Beperking m.b.t. de gegevensverwerking indien u de verwerking of de juistheid van de verwerkte gegevens zou betwisten of indien u bepaalde persoonsgegevens wenst te behouden met het oog op een mogelijke rechtsvordering terwijl de Ferry Cars groep ze niet meer nodig heeft in het licht van de onder punt 2 vermelde doeleinden.
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te uiten tegen verwerkingen waarvoor de Ferry Cars groep zich in punt 2 zou hebben gebaseerd op het gerechtvaardigd belang. De Ferry Cars groep zal de verwerking dan staken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zouden bestaan voor een verdere verwerking. Zo zult u bijvoorbeeld een bezwaar kunnen aantekenen tegen het verwerken van uw gegevens na een niet-weerhouden kandidatuur. In dat geval zal de Ferry Cars groep uw gegevens onmiddellijk wissen en de verdere verwerking stopzetten.

U hebt daarnaast ook het recht om - indien u meent dat de Ferry Cars groep niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld - een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u verblijft, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk werd begaan.

9. Hoe contact met ons opnemen?

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw gegevens, uw rechten of toelichting bij deze verklaring, dan kan u steeds met ons contact opnemen. Uw contactpersoon bij de Ferry Cars groep is [naam]. U kunt hem/haar contacteren via [adres], [telefoonnummer], [e-mailadres].

10. Wijzigingen

We behouden het recht voor om deze privacy verklaring van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.
© 2024 Ferry Cars Groep